ЗАХИСТ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (ВИМОГИ)

До уваги студентів, які проходять переддипломну практику

Результатом проходження переддипломної практики є написання тексту кваліфікаційного проекту (дипломної роботи).

(Роботу не потрібно оправляти в палітурку, але вона повинна бути ПОВНІСТЮ ВИЧИТАНА й оформлена).

Наступного дня після закінчення практики робота повинна бути подана керівникові переддипломної практики.

Роботу подавати  в паперовій папці із зав’язками.

На титулі папки має бути зазначено:
–       прізвище, ім’я, по батькові автора роботи;
–       спеціальність;
–       програма підготовки;
–       контактні дані (телефон, e-mail).
–       окремим рядком має бути вказане прізвище й ініціали керівника практики.

Окрім роботи також необхідно подати заповнений Щоденник практики.

Студенти, які не пройшли переддипломну практику, не будуть допущені до захисту кваліфікаційної роботи.

Критерії оцінювання дипломних робіт
(під час захисту практики)

Магістрант повинен:

 • Своєчасно, в зазначений термін, подати роботу на кафедру мови та стилістики для рецензування;
 • Під час написання роботи керуватися методичними вказівками щодо написання такого виду робіт, які розміщені на сайті Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка (http://journ.univ.kiev.ua/files/mag_vymohy2.pdf). Магістерська робота має містити всі необхідні складники, указані в «Основних вимогах до структури й оформлення кваліфікаційних робіт» (відповідне оформлення титульного аркуша; наявність у Вступі пунктів «актуальність», «мета і завдання», «об’єкт, предмет дослідження», «методи дослідження», «джерела», «наукова новизна одержаних результатів», «практичне значення одержаних результатів», «особистий внесок», «апробація результатів роботи», «публікації», «структура роботи»);
 • Текст магістерської роботи повинен бути викладений грамотно, із дотриманням усіх мовних норм, зокрема лексико-семантичних, граматичних, стилістичних, евфонічних, пунктуаційних. Робота має бути написана в одному стилі – науковому, без чергувань із науково-популярним або розмовним;
 • У тексті необхідно дотримуватися логічності викладу, зокрема, перехід від одного аспекту до іншого має бути логічно зумовлений…

Рецензент від кафедри мови та стилістики перевіряє роботу відповідно до вищезазначених критеріїв.

Автор і науковий керівник повинні гарантувати:

 • наукову достовірність і новизну;
 • коректне формулювання наукових тверджень і визначень (у тому числі визначення предмета, об’єкта);
 • відсутність плагіату;
 • повноту висвітлення теми;
 • відповідність  посилань у тексті роботи списку використаних джерел;
 • правильність оформлення списку наукових джерел;
 • технічне оформлення роботи згідно з чинними вимогами.
Що оцінюється Вимоги щодо об’єкта оцінювання Умови оцінювання Максимальна оцінка
1. Технічне оформлення роботи відповідно до чинних вимог Відповідність стандарту в оформленні титульної сторінки, правильно оформлений зміст роботи, основний текст (поділ на розділи, наявність заголовків та їх відповідне розміщення, висновків до кожного розділу і роботи в цілому), наявність усіх складників вступу (актуальність, мета, завдання тощо), відповідність вимогам у оформленні списку використаних джерел, переліку джерел дослідження й додатків (за наявності).Загальний обсяг роботи має складати 130 – 180 тис. знаків. Виявлені 1-2 невідповідності автор повинен усунути протягом доби. Більша кількість невідповідностей має бути виправлена протягом 2-3 днів із відповідним зниженням оцінки на кількість балів, яка розраховується за принципом: кожні 2 неточності зменшують оцінку на 1 бал.Відсутність вирівнювання тексту за шириною сторінки, зміна шрифту або його розміру дають рецензентові право зняти по 1 балу за кожне таке порушення вимог.Відхилення від рекомендованого обсягу роботи в менший бік знижує оцінку на 5 балів за кожні 2 сторінки, яких не вистачає до 65 сторінок тексту. 10
2. Аргументація основних положень У вступі й основному тексті (у розділах) усі основні компоненти й положення повинні аргументуватися й підтверджуватися емпірично (напр., у Вступі: актуальність, вибір методів дослідження, наукова новизна, практичне значення, апробація, публікації). Відсутність мотивування основних положень роботи та структурних елементів вступу дозволяють рецензентові зняти по 2 бали за кожний виявлений випадок відсутності аргументування своїх тез і положень. Багатослівність і нечіткість формулювання думки в основних структурних компонентах роботи (тема, завдання, наукова новизна тощо) дає право рецензентові зняти від 1 до 5 балів, залежно від кількості таких відхилень від норми наукового висловлення.На 2 бали знижується оцінка за наявності збігів у формулюванні проблеми, мети, завдань роботи, а також назви роботи і заголовка одного з розділів. 20
3. Логічність викладу думок Усі структурні підрозділи тексту основної частини роботи повинні бути логічно пов’язані між собою. Так само в межах пунктів і підпунктів не повинно бути  раптових, необґрунтованих переходів від однієї думки до іншої.Висновки до роботи мають відповідати меті й завданням дослідження, сформульованим у вступі. У разі виявлення одного випадку порушення логічності викладу тексту рецензент може не знімати бали під час оцінювання цього критерію. Однак за умови двох і більше порушень знімаються по 2-3 бали за кожний логічний зсув тексту (на розсуд викладача, залежно від ступеня алогічності). 15
4. Цитування Цитування в роботі повинні бути оформлені належним чином; посилання мають бути на останнє видання джерела цитування; посилання має бути  на безпосереднього автора думки (хто висловив її першим хронологічно), а не на маловідомі сучасні трактування цієї ідеї. Порушення правил оформлення цитування дає право рецензентові знімати по  балу за кожне виявлене відхилення від правил.Цитуватися повинні різні джерела, а не одне джерело упродовж усієї роботи/розділу.Розмір цитат має відповідати вимогам доречності і повноти викладення думки, однак не повинен створювати враження, що, крім цитат, текст роботи не містить нічого іншого.

У випадку порушення вимоги до залучення різних джерел цитування або до оптимальних обсягів цитати рецензент має право зняти 2 бали за кожне виявлене порушення.

15
5. Дотримання мовних норм та наукового стилю викладення тексту Текст магістерської роботи повинен бути написаний грамотно, з дотриманням усіх чинних мовних норм (орфографічних, евфонічних, лексико-семантичних, морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних, стилістичних). Смисл речення має бути зрозумілим, чітко викладеним відповідно до вимог наукового стилю мовлення. Неприпустиме вживання розмовної, просторічної лексики, зокрема суржику (окрім випадків, коли вони є ілюстративним матеріалом). Наявність мовних помилок і відхилень від мовних норм (зокрема, кальок, тавтологій) свідчить про неналежну кваліфікацію фахівця. За кожну орфографічну або граматичну помилку рецензент знімає 1 бал, за кожні 2 пунктуаційні або грубі евфонічні помилки чи тавтологію знімає по 1 балу.Якщо викладач знаходить 10 орфографічних і/або граматичних помилок у роботі, він повертає її авторові для подальшого редагування.Повторно роботу необхідно здати не пізніше, ніж за два дні до кінцевого терміну рецензування. При цьому автоматично знімаються 10 балів від підсумкової кількості балів за неналежне ставлення до наукової роботи. 25
6. Оформлення списку використаних джерел Список використаних джерел має відповідати вимогам, що висуваються чинним законодавством. До списку вносяться опрацьовані й цитовані в магістерському дослідженні праці в кількості 60 – 120 назв.Оцінюється відповідність списку літератури темі дослідження та якісний склад списку (у роботі не повинна цитуватися навчальна література – посібники, підручники, методичні матеріали тощо). Кожне відхилення від вимог до списку використаних джерел знижує оцінку на 1 бал (напр., внесення підручника до списку, оскільки він не належить до наукової літератури; некоректне оформлення певного видання; менша від установлених вимог кількість наукових джерел і под.). 15