Список літератури та тем для підготовки до тесту

Список літератури  та перелік тем для підготовки до тесту
для студентів магістратури 2-го року навчання,
які пройшли стажування
(перехресна магістратура –
коли спеціальність за бакалаврат не відповідає спеціальності в магістратурі
)

Для магістрантів спеціальності «журналістика», спеціалізація «радіо-, тележурналістика»:

 1. Голуб О. Медіакомпас: Путівник професійного журналіста / О. Голуб. – К. : ІМІ, – 2016. – 184с.
 2. Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми: посіб. для студ. / В.В. Гоян – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2001.
 3. Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту: Підручник / О.Я. Гоян. – 2-ге вид., допов. – К. : Веселка, 2004. – 245 с.
 4. Єлісовенко Ю.П., Нагорняк М.В. Радіовиробництво: Навч.посібник / Ю.П. Єлісовенко, М.В.Нагорняк. – К., 2017. – 304 с.
 5. Лизанчук В. В. Основи радіожурналістики : [підручник.] / В.В. Лизанчук. – К.: Знання, 2006. – 628 с. (у комплекті з компакт-диском).
 6. Сащук Г.М. Вступ до спеціальності:Телевізійна журналістика / Г.М.Сащук. – К., 2010.
 7. Черемних І. В. Телевізійний маркетинг: навч. посіб. / Інна Черемних. – К. : ВПК, 2013. – 204 с.

Для магістрантів спеціальності «журналістика», спеціалізація «пресова журналістика»:

 1. Вальтер фон Ла Рош. Вступ до практичної журналістики. — К: ЦВП, 2005. — 229 с.
 2. Владимиров В.М. Журналістика, особа, суспільство: проблема розуміння / В.М. Владимиров. — К: ЦВП, 2003. — 220 с.
 3. Глушко О.К. Журналістське розслідування / О.К.Глушко. — К., 2000. — 104 с.
 4. Гриценко О., Кривошея Г., Шкляр В. Основи теорії журналістської діяльності / О. Гриценко, Г. Кривошея, В. Шкляр. — К., 2004. — 203 с.
 5. Животко А. Історія української преси / А. Животко. — Мюнхен, 1989–1990.
 6. Журналістика : словник-довідник / авт.-уклад. І. Л. Михайлин. – К.: Акадамвидав, 2013. – 320 с. – (Cерія «Nota bene»).
 7. Законодавча база України // portal.rada.gov.ua. цев. — К: ЦВП, 2002. — 309 с.
 8. Здоровега В. Й. Вступ до журналістики / В.Й. Здоровега. — Львів, 1998. — 180 с.
 9. Ів Аньєс. Підручник із журналістики / Аньєс Ів. – К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 544 с.
 10. Іванов В.Ф. Основні теорії масової комунікації і журналістики / В.Ф. Іванов. — К: ЦВП, 2010. — 258 с.
 11. Історія української преси: Хрестоматія / Упоряд., автор іст.-біогр. нарису та приміт. О. Г. Мукомела – К.: Наша культура і наука, 2001. – 352с.
 12. Кобинець А. В. Газета – соціотворча структура й підприємство: навч. посіб. /   А. В. Кобинець. – Запоріжжя : КПУ, 2011. – 264 с.
 13. Коль А. Робота з мас-медіа: Експрес-курс / А. Коль — К.: Академія Української Преси. Фонд Конрада Аденауера. — 70 с.
 14. Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини. — К: Фенікс, 2006. — 192 с.
 15. Кузнєцова О. Професійна етика журналіста / О. Кузнєцова. — Львів, 2005. — 375 с.
 16. Мелещенко О. К. Журналістикознавчі уявлення про світовий і національний інформаційний простір, його безпеку: вступна стаття, матеріали до бібліографії (українськомовні та російськомовні джерела) / О. К. Мелещенко / Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Інститут журналістики. – К. : Задруга, 2006. – 120 с.
 17. Міжнародні стандарти свободи слова. Збірник публікацій міжнародної організації «Артикль 19».  — К.: Міленіум,  2003.– 201с.
 18. Місьо М., Петрова Н., Ситцевой В. Правничі засади ді яльності журналістів в Україні / М. Місьо, Н. Петрова, В. Ситцевой. —  К.: Айрекс Про Медіа, 2000. —  85 с.
 19. Москаленко А. З. Комунікативна політологія / А.З. Москаленко. — К., 1997. — 60 с.
 20. Москаленко А. З. Теорія журналістики: Підручник / А.З. Москаленко. — К.: Експрес-об’ява, 1998. — 334 с.
 21. Недопитанський М. І. Сучасна українська періодика: типологічний аспект / Недопитанський М.І. / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — 2006. —Т. 23. — С. 184–186.
 22. Олтаржевський Д. О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа [монографія] / Д. О. Олтаржевський.  Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Центр віл. преси, 2013. — 308 c.
 23. Палійчук А. Характерні зміни в типологічній структурі періодичних видань України (1991–1998 рр.) / А. Палійчук. — Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика. — Вип. 39 (2). — Львів, 2014.— С. 248–252.
 24. Правовий самозахист журналістів. — К.: Геопринт, 2003. — 98 с.
 25. Приступенко Т. О. Теорія журналістики: етичні та правові засади діяльності ЗМІ / Т. О. Приступенко. — К., 2004. — 375 с.
 26. Різун В.В. Теорія масової комунікації / В.В. Різун. — К., 2003. — 171 с.
 27. Ромат Є. В. Основи реклами / Є. В. Ромат. – К.: Студцентр, 2006. – 288 с.
 28. Рус-Моль Ш. Журналістика/ Штефан Рус-Моль. — К.: ЦВП, 2013. — 343 с.
 29. Свобода вираження поглядів у Європі. Прецендентна практика стосовно статті 10 Європейської конвенції з прав людини. — К., 2007. — 208 с.
 30. Сидоренко Н. М. Українська преса як фактор формування національної свідомості (XІX – поч. ХХ ст.) / Н. М. Сидоренко // Журналістика : Преса, телебачення, радіо : міжвід. наук. зб. – 1992. – Вип. 24. – С. 3–12.
 31. Україна: інформація і свобода слова: Зб. законодавчих актів, нормативних документів та статей фахівців / Упоряд. А. М. Затворний. — К.: Молодь, 1997.
 32. Чекмишев О. Основи професіональної комунікації: теорія і практика новинної журналістики: підручник-практикум / О. Чекмишев. — КНУ, 2004. — 150 с.
 33. Шкляр В.І. Теорія і методика журналістської творчості / В.І. Шкляр. — К., 1999. — 243 с.

 Для магістрів спеціальності «реклама та PR», спеціалізації «реклама»:

 1. Грицюта Н. М. Етика рекламної діяльності : навч. посіб. / Н. М. Грицюта. — К. : Ін-т журналістики ; Х. : Оберіг, 2008. — 256 с.
 2. Джефкінс Ф. Реклама: Практ. посіб.: Пер. З 4-го англ. вид. /Доповнення і редакція Д. Ягіна. – 2-ге укр. вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2008. – 565 с.
 3. Джоунс Дж. Рекламный бизнес: деятельность рекламных агентств, создание рекламы, медиа-планирование, интегрированные коммуникации / Дж. Ф. Джоунс. – М. : Вильямс. – 2005. – 784 с.
 4. Законодавство України. Міжнародний кодекс рекламної практики : Міжнародна торговельна палата; Угода, КодексМіжнародний документ від 02.12.1986. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/988_010. Назва з екрану.
 5. Олтаржевський Д. О. Соціальна реклама : навчальний посібник / Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. – К. : Центр вільної преси, 2016. – 120 с.
 6. Основи реклами та зв’язків з громадськістю : підручник / за аг. Ред.. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 . – 431 с..
 7. Ромат Е. Реклама : практическая теория : [для бакалавров и магистров] / Е. Ромат, Д. Сендеров. – 9-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. – 542 с. : ил., табл. – (Учебник для вузов. – Стандарт третьего поколения)
 8. Пономарева А. М. Рекламная деятельность: организация, планирование, оценка эффективности / А.М. Пономарева. – М., 2004. – 240 с.
 9. Шальман Т.М. Посади для фахівців з реклами: Навчальний посібник / Т.М. Шальман. – К., 2017. – 160 с.
 10. Арзумян А. Тенденции развития интернет-рекламы [Электронный ресурс] / А. Арзумян. Школа рекламиста – 2015. – Режим доступа: http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/internet-ads-trend.html.

Для магістрів спеціальності «реклама та PR», спеціалізації «PR»:

 1. Бердников И.П. PR-коммуникации: практическое пособие / И.П. Бердников, А.Ф. Стрижова. – 2-е изд. – М., 2013. – 208 с.
 2. Білан Н., Нетреба М. Організація роботи прес-служб / Н. Білан, М. Нетреба. – К., 2015. – 303 с.
 3. Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики: Навчальний посібник / За науковою редакцією В. В. Різуна — К.: Центр Вільної Преси, 2010. — 258 с.
 4. Катлип С., Скотт М., Сентер А., Брум Г. Паблик рилейшнз: теория и практика. : Пер. с англ. : Уч. пос. / С. Катлип, М. Скотт, А. Сентер, Г. Брум. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2008. — 624 с.
 5. Королько В.Г., Некрасова О.В. Зв’язки з громадськістю. Наукові основи, методика, практика: підр. Для студентів вищих навчальних закладів / 3-тє вид. – К.: Вид.дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 831 с.
 6. Олтаржевський Д. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа : монограф./ Д. Олтаржевський. – К. : Центр вільної преси, 2013.– 312 с.
 7. Основи реклами та зв’язків з громадськістю : підручник / за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011 . – 431 с.
 8. Тодорова О. В. Корпоративные медиа: жми сюда! / О.В. Тодорова. – Одесса: «Пласке», 2010. – 256 с.
 9. Чумиков А. Н., Бочаров М. П. Связи с общественностью: теория и практика: Учебное пособие / А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров. – М. : Дело, 2010. – 560 с.
 10. Щегельська Ю. П. Організація та проведення PR-кампаній: навчальний посібник / Ю.П. Щегельська. – К.: Щек, 2014. – 144 с.

 Для магістрантів спеціальності «видавнича справа та редагування»:

 1. Про видавничу справу : закон України: офіц. текст: за станом на 23.03.2017 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80
 2. ДСТУ 3017 : 2015 Інформація і документація. Видання основні види. Терміни та визначення понять. — На заміну ДСТУ 3017 — 95; Чинний з 2016.07.01. — 38 с.
 3. Верба Т. Издательский бизнес изнутри. От рукописи к бестселеру. — М. : Баланс Бизнес Букс, 2015. — 208 с.
 4. Водолазька С. А. Радикальні інновації східноєвропейської видавничої галузі : монографія / Світлана Водолазька / За наук. ред. проф. В. В. Різуна. — Київ, 2015. — 369 с.
 5. Городенко Л. М. Теорія мережевої комунікації : монографія / Л. М. Городенко. — К. : Акад. укр. преси : Центр вільної преси, 2012. — 387 с.
 6. Захарченко А.П. Інтернет-медіа: інтерактивний навч. посіб. — Тернопіль, «Крок». — 2014. — 198 с.
 7. Крайнікова Т. С. Культура медіаспоживання в Україні: від консьюмеризму до просьюмеризму / Тетяна Крайнікова / За наук. ред. проф. В. В. Різуна. — Бориспіль : Люксар, 2014. — 372 с.
 8. Редакторская подготовка изданий : учебник / Антонова С. Г., Васильев В. И., Жарков И. А. и др. — М. : Логос, 2004. — 496 с.
 9. Різун В. В. Маси : тексти лекцій / В. В. Різун. — К. : ВПЦ «Київський університет», 2003. — 118 с.
 10. Слоцька Л. С. Маїк В. З. Румянцев Ю. М. Основи поліграфії (друкарські та брошурувально-палітурні процеси) : навч. посіб. / за заг. ред. Е.Т. Лазаренка. — Львів: УАД, 2012. — 244 с.
 11. Теремко В. І. Видавництво-ХХІ. Виклики і стратегії : монографія / Василь Теремко. — К. : Академвидав, 2012. — 328 с.
 12. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. — К.: Наша культура і наука, 2005. — 560 с. (Серія «Бібліотека видавця, редактора, автора»).

10. Теми для підготовки до тестування:

Зі спеціалізації «Пресова журналістика»:
Тема 1. Професійні стандарти діяльності журналіста. Поняття жанру, жанроутворювальні фактори в журналістиці.

Виконання ЗМІ функції інформування, аналізу, громадської критики та контролю.
Суспільне завдання журналіста. Основні стандарти подачі інформації.
Моральність журналіста як особистості, громадянина, фахівця. Поняття жанру в журналістикознавстві. Класифікація жанрів і поділ їх на групи: інформаційні жанри; аналітичні жанри; художньо-публіцистичні жанри; сатирично-гумористичні; жанри зображальної журналістики.

Тема 2. Інформаційні жанри.

Призначення і жанрові особливості замітки. Структура замітки. Різновиди заміток. Призначення і жанрові особливості репортажу. Жанрові можливості і вимоги до репортажу. Співвідношення інформаційних і аналітичних елементів у репортажі. Різновиди репортажу. Подієві та неподієві репортажі.
Інтерв’ю у системі інформаційних жанрів. Діалогічний характер сучасного інтерв’ю. Стилістика жанру. Специфіка підготовки до інтерв’ю.
Інструментарій журналіста. Різновиди інтерв’ю. Призначення і жанрові особливості звіту. Вимоги до звіту. Різновиди звіту: короткий хронікальний звіт; прямий інформаційний звіт (загальний розгорнутий) звіт; аналітичний; тематичний; проблемний. Методика підготовки звіту до друку.

Тема 3. Аналітичні жанри.

Кореспонденція в системі журналістської аналітики. Визначення. Функції. Різновиди кореспонденцій: інформаційна, аналітична, описова, постановочна (проблемна), нарисова, критична, рекламна. Основні вимоги до кореспонденції і процес роботи над нею. Природа статті як найважливішого аналітичного жанру газетної публіцистики. Проблема, головна думка як основа статті. Різновиди статті: передова, редакційна, аналітична, теоретико-пропагандистська, постановочна (проблемна), наукова, критична, дискусійна.
Лист як особливий жанр публіцистики. Основні різновиди публіцистичного листа: заява, послання, звернення, сповідь, відкритий лист, привітання.
Огляд. Розвиток жанру. Призначення огляду як жанру. Зміст огляду і його форма. Різновиди оглядів. Різновиди огляду ЗМІ: тематичний і загальний огляд; інформаційні й малі форми огляду; огляд зарубіжної преси; сучасні газети-дайджести.
Суть і призначення коментаря. Факт і коментар: особливості синтезу.
Рецензування: поняття, предмет, завдання. Різновиди рецензій. Рецензії за об’єктом критики: літературні (прозові, драматичні, поетичні, сатиричні); мистецькі (театральні, кінорецензії, музичні, естрадні, відео рецензії); наукові (за галузями наук); рецензування творів образотворчого мистецтва. Робота над рецензією.

Тема 4. Художньо-публіцистичні жанри.

Зарисовка як сукупність рис інформаційних і художньо-публіцистичних жанрів. Характерні ознаки зарисовки. Зарисовка як  «мала форма» нарису. Різновиди зарисовки. Особливості роботи над зарисовкою.
Нарис як жанр художньої публіцистики. Види нарису: портретно-психологічний, проблемно-аналітичний, подорожній, колективний, нарис мемуарний тощо.
Генезис жанру есе, його теоретичне визначення, специфіка. Художньо-стильові особливості есе як жанру інтелектуальної публіцистики.

Тема 5. Сатирично-гумористичні жанри.      

Походження терміну «фейлетон». Сучасне визначення фейлетону як художньо-публіцистичного жанру. Памфлет. Походження жанру. Мета пародії – сатиричними засобами підкреслювати особливості форми і змісту твору, що критикується. Шарж. Жанрові особливості. Гумореска. Байка. Гумореска віршована та прозова. Віршована байка в пресі. Її форма, тематика, проблематика. Епіграма. Анекдот. Сатиричні та гумористичні епіграми. Адресні й безадресні епіграми. Історія походження анекдоту. Різновиди анекдотів: сатиричні та гумористичні.

Тема 6. Методи збирання інформації .

Загальні методи збирання інформації: опитування, спостереження, експеримент. Категорії осіб для експертного опитування. Вуличне, «квартирне», телефонне опитування, опитування в соціальних мережах. Підготовка до опитування. Види опитування. Спостереження як метод. Журналістський експеримент: мета, підготовка, втілення.

Тема 7. Журналістська тема й журналістське завдання.

Пошук теми та виконання редакційного завдання. «Загострення» теми. Експресія і суб’єктивність. Формування заголовкового комплексу. Пошук ексклюзиву. Добір ілюстративного матеріалу. Мовностилістичні засоби.

Тема 8. Організація, планування, редагування видання. 

Розроблення й втілення редакційних концепцій. Тематика, проблематика, жанрове наповнення видання. Редакція й аудиторія: сучасні принципи комунікації.
Редакційне й особисте планування. Основи літературного редагування видання.

Тема 9.  Конституційні засади діяльності засобів масової інформації в Україні.

Правові засади розвитку інформаційного простору України.
Основна мета та призначення Конституції України в розвитку прав та свобод громадян. Положення Основного Закону щодо плюралізму думок, скасування цензури, становлення свободи слова.
Становлення та розвиток інформаційного законодавства в Україні.  Формування державної інформаційної політики в Україні. Взаємостосунки влади та преси на сучасному етапі.

Тема 10. Доступ до інформації. Правове регулювання режиму доступу до інформації.

Закон України «Про доступ до публічної інформації». Міжнародне та вітчизняне законодавство щодо захисту журналістських джерел.

Тема 11. Авторське право та суміжні права.  

Законодавче регулювання авторського права та суміжних прав. Виникнення авторського права та його реєстрація.

Зі спеціалізації «радіо-, тележурналістика»:

Тема 1. Специфіка телебачення як виду ЗМІ.

Система зображально-виражальних засобів телебачення. Основні поняття процесу телевізійного виробництва. Закони і функції телебачення. Співвідношення слова і зображення на екрані.

Тема 2. Законодавче регулювання електронних ЗМІ в Україні

Державне регулювання електронних ЗМІ в Україні. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Державний комітет телебачення і радіо.

Тема 3. Сучасний телевізійний і радіопростір України

Сучасний ринок ТБ і радіо в Україні. Проблеми і перспективи розвитку українського телебачення і радіо.

Тема 4. Телевізійні і радіожанри.

Палітра телевізійних жанрів. Специфіка радіожанрів. Поняття «дифузія жанрів».

Зі спеціалізації «реклама»:

Тема 1. Суб’єкт, об’єкт та предмет реклами.

Типи, види, категорії реклами. Функції реклами у суспільстві. Види реклами. Види носіїв реклами. Реклама як частина інтегрованих маркетингових комунікацій. Види рекламної діяльності відповідно до професійної сфери.

Тема 2. Основи рекламної діяльності.

Основні засади та підходи до організації рекламної діяльності.  Базова модель рекламної діяльності. Організація рекламної справи.  Професійні стандарти професії та вимоги до працівників в галузі рекламної комунікації. Використання тактики та відповідних прийомів у рекламній діяльності. Рейтинги ефективності рекламних агентств.

Тема 3. Суб’єкти ринку рекламної діяльності.

Виробники рекламної продукції. Рекламодавці. Типологія рекламодавців. Типологія рекламних агентств. ЗМІ як розповсюджувачі реклами. Форми планування та розміщення реклами у ЗМІ. Особливості взаємодії основних суб’єктів ринку реклами. Споживачі реклами як суб’єкти ринку реклами. Визначення цільової аудиторії . Сегменти цільової аудиторії. Типологія цільової аудиторії.

Тема 4. Рекламна кампанія.

Етапи планування рекламної кампанії. Види рекламної кампанії з огляду на цільову аудиторію. Вибір та впровадження рекламної стратегії. Організація роботи у рекламному відділу на підприємстві. Способи співпраці з рекламними агентствами. Суть діяльності рекламних агентств. Принципи, функції і завдання рекламних агенцій. Сучасні технології ефективної рекламної кампанії.

Тема 5. Законодавче регулювання ринку реклами в Україні.

Законодавча база України, що регулює рекламну діяльність. Саморегулювання ринку реклами в Україні. Об’єднання рекламістів в Україні та світі.

Тема 6. Соціальна реклама як суспільне явище.

Соціальна реклама як суспільне явище. Феномен соціальної реклами та її вплив на формування моделей способу життя. Визначення, види та функції соціальної реклами. Зміст, форма і структура соціальної реклами.  Роль соціальної реклами в сучасному суспільстві. Соціальна реклама як важлива складова комунікації між державними, громадськими організаціями та суспільством. Соціальна значущість інформації у рекламній продукції.

Зі спеціалізації «PR»:

Тема 1. Становлення і розвиток зв’язків з громадськістю як галузі знань та сфери професійної діяльності.

Визначення, сутність та основні підходи до зв’язків з громадськістю. Еволюція ПР-діяльності в історичному контексті. Функції та завдання зв’язків з громадськістю. Суб’єкт, об’єкт і предмет зв’язків з громадськістю. Етика та нормативно-правове підґрунтя діяльності в галузі зв’язків з громадськістю.

Тема 2. Види ПР. Ефективність застосування ПР технології.

Види ПР. Спеціалізація ПР-агенцій за видами ПР. Послуги ПР-агенцій в галузевому ПР. Медіарилейшнз: етичні та комерційні засади. Види ПР-послуг.

 Тема 3. Галузевий ПР і консалтингова дяльність ПР агенцій.

Поняття консалтингу. Консалтингові послуги в галузі ПР. Консалтинг в окремих галузевих напрямках застосування ПР-технологій. Вітчизняний та зарубіжний досвід. Інтернет-консалтинг.

Консалтингові агенції України. Консалтингові послуги для різних категорій замовників: політичний ПР, банківська сфера, шоу-бізнес сфера культури.

Галузева та соціальна активність суб’єктів ПР ринку.
Асоціації, фестивалі, конкурси, конференції, галузеві проекти
у зв’язках з громадськістю.

Тема 4. Аналітичне забезпечення ПР-кампанії. Планування ПР-кампанії.

Ситуаційний аналіз. Поняття ЦА в ПР. Комунікаційний аудит. Стратегія і тактика ПР-кампанії. Медіапланування. Бюджет ПР-кампанії.

Тема 5. Реалізація ПР-кампанії.

Формування лояльності журналістського пулу. Формування прихильності зовнішніх та спеціальних аудиторій організації. Критерії оцінювання ефективності ПР-кампанії.  

Тема 6. ПР в умовах кризової ситуації

Типологія криз. ПР-дії в кризовій ситуації. ПР-способи управління репутацією під час кризи. Комунікаційні «стратегії» у кризових ситуаціях. Принципи ефективного кризового комунікаційного менеджменту.

Тема 7. Інформаційна продукція прес-служб.

Оперативно-новинні жанри. Дослідницько-новинні жанри. Фактологічні жанри. Дослідницькі жанри. Образно-новинні жанри. Комбіновані ПР-тексти. Медіатексти. Іміджеві, службові та корпоративні документи прес-служби.

Тема 8. Теорія та історія корпоративних медіа.

Корпоративні медіа: поняттєвий апарат, типи, завдання та функції. Історичні передумови становлення корпоративної преси. Корпоративні медіа в системі масових комунікацій. Соціальне функціонування корпоративних медіа. Корпоративні медіа як інструмент public relation, внутрішній корпоративний ПР.  Значення фірмових медіа в корпоративних комунікаціях і корпоративній культурі компанії. Актуальний стан і тенденції розвитку сучасних медіа.

Зі спеціалізації «видавнича справа та редагування»:

Тема 1. Видавнича справа: засадничі поняття; загальний огляд ринку

Видавнича справа: засадничі поняття та уявлення про ринок.
Законодавство України про видавничу справу. Закон «Про видавничу справу» (1997).
Складники видавничої справи. Суб’єкти видавничої справи: видавці, виготовлювачі (поліграфісти), розповсюджувачі видавничої продукції. Кількість суб’єктів видавничої справи по областях (регіонах).
Випуск видавничої продукції в Україні: статистичний огляд.
Становлення сучасної видавничої системи в умовах економічної кризи та демократизації українського суспільства. Інститут книги. Державна програма «Українська книга».
Книжкова палата України як центр створення бібліографічної інформації.
Міжнародні книжкові ярмарки. Вихід українських видавців на міжнародні ринки:

 Тема 2. Типологія видавничої продукції

Поняття про видавничу продукцію. Типологія видавничої продукції. Типологічна відповідність видання як чинник його культури.
Видавничі стандарти, що визначають типологію видань:
ДСТУ 3017:2015 Видання. Основні види. Терміни та визначення понять. Фасетна класифікація видавничої продукції — класифікація за множиною критеріїв.

Тема 3. Книжка як фундаментальний видавничий продукт

Книга — найважливіше джерело інформації, канал соціальної комунікації, основний різновид документа в складі фондів бібліотек.
Історія комунікацій та історія книжки. Змінність форм книжки, витратних матеріалів, скриптів: глиняні таблички, папірусні сувої, пергаментні кодекси. Й. Ґутенберґ — людина тисячоліття. Сучасні трансформації книжки: паперова та електронна форми буття. Цифрова книжка та видавництва цифрової книжки.
Зумовленість функціональності книжки її побудовою. Структура як цілісність, що складається з пов’язаних між собою елементів.
Зовнішня структура традиційної книжки.
Внутрішня структура традиційної книжки.

 Тема 4. Редакційно-видавничий процес

Поняття «редакційно-видавничий процес». Редакційно-видавничий процес — процес підготовки і випуску видання у світ. Мета редакційно-видавничого процесу.
Системний характер і прагматична спрямованість редакційно-видавничого процесу. Основні етапи редакційно-видавничого процесу.
Трансформація редакційно-видавничого процесу в умовах мультимедіа. Конвергентні редакції. Автоматизація редакційно-видавничих процесів в умовах інформаційного суспільства. Інші способи оптимізації редакційно-видавничого процесу.
Редактор — головна дійова особа, провідна фігура редакційно-видавничого процесу.
Редактор та інші учасники редакційно-видавничого процесу: автор, дизайнер (художник), верстальник, коректор, технолог друкарні. Професійна компетентність та етика всіх суб’єктів — засади ефективної взаємодії.

 Тема 5. Редагування неперіодичних видань

Особливості редакторської підготовки традиційних та цифрових книжкових видань різних типів.
Редакторське розуміння особливостей підготовки традиційного та електронного книжкового видання, зумовлених тематикою, типологією видавничого продукту, специфікою цільової аудиторії. Редактор як гарант культури видання. Дефініції культури видання І. Жаркова, А. Мільчіна, Н. Черниш, Н. Зубко та ін.
Забезпечення змістової культури видання.
Забезпечення культури дизайну видання.
Інноваційні способи просування та реалізації книжкового видання. Маркетингове значення культури книжкового видання.

Тема 6. Редагування періодичних та продовжуваних видань

Особливості редакторської підготовки періодичних та продовжуваних видань різних видів.
Головні параметри редакторської роботи над газетно-журнальним виданням: виклад фактів; структура; манера викладу.
Журналістські жанри. Головний елемент змісту журналістського матеріал — факт, новина. Факт як предмет коментування в суспільстві. Перевірка фактичного матеріалу на достовірність та об’єктивність — найважливіший функціональний обов’язок редактора громадсько-політичної періодики. Позиція редакції та концепція видання.
Мовні особливості редагування суспільно-політичних, популярних та інших пресових видань. Ясність, зрозумілість стилю. Перевага коротким неускладненим реченням. Заголовок матеріалу.
Структурна модель газетно-журнального видання. Рубрикація — його логічна організація та навігатор при читанні. Постійні, змінні, тимчасові рубрики. Рубрика та заголовковий комплекс матеріалу.
Дизайн і верстка сучасних газет і журналів. Дизайн-концепція видання. Вид видання як його узагальнена модель.
Перехід паперових пресових видань в онлайн та на мультимедійні платформи. Особливості редакторської підготовки текстів для друкованої та онлайн-версії.