Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти»

Запорізький національний університет запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти», яка відбудеться 5-6 жовтня 2017 року.

Мета конференції: обговорення за участю представників МОН України, НАЗЯВО проблем і перспектив запровадженої в Україні у 2016 р. системи підготовки докторів філософії (PhD) на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та вироблення рекомендацій щодо вдосконалення існуючої нормативно-правової бази, організаційних, методичних та інституційних засад діяльності аспірантури, присудження наукових ступенів, підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації.

Основні напрямки роботи конференції:

  • зміст освітньо-наукових програм і навчальних планів підготовки докторів філософії;
  • використання європейського досвіду реалізації структурованих докторських програм в українських умовах;
  • специфіка нових галузей знань і спеціальностей;
  • академічна доброчесність і запобігання плагіату в дисертаційних дослідженнях;
  • публікації у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз; підвищення рівня українських фахових видань;
  • реформування системи присудження наукових ступенів і діяльності спеціалізованих вчених рад;
  • сутність і процедури акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії та спеціалізованих вчених рад;
  • академічна мобільність аспірантів.

Цільова аудиторія: проректори з наукової роботи, завідувачі відділами аспірантури і докторантури, начальники науково-дослідних частин, голови і вчені секретарі спеціалізованих вчених рад, аспіранти, докторанти, представники рад молодих учених, наукові, науково-
педагогічні працівники.

Для участі у конференції до 15 вересня 2017 року необхідно заповнити електронну форму за адресою. Учасники можуть подати тези доповідей до 15 вересня 2017 р. на e-mail: phd.znu@gmail.com (формат docx, обсяг до 5 стор. А4, шрифт Times, 14 кегль, 1,5 інтервал). За результатами роботи буде виданий збірник матеріалів конференції.

Організатори конференції забезпечують для учасників кави-брейк, екскурсійну програму.

Детальна інформація у додатку.

PhD_ZNU_1

Коментарі закриті.