Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Журналістика”

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії "Журналістика"

Спеціальність 061 Журналістика
Гарант програми Різун Володимир Володимирович

Офіційні рецензії на освітню програму

Тріщук Ольга Володимирівна
д. соц. ком., проф., завідувач кафедри видавничої справи та редагування НТУУ “КПІ”

Дем’янчук Анатолій Степанович
д. пед. н., проф., Ректор ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука”

Нестеряк Юрій Васильович
д. н. держ. управління, завідувач кафедри журналістики та нових медіа Інституту журналістики
Київського університету імені Бориса Грінченка


– Освітньо-наукова програма підготовки доктора філософії
за спеціальністю 061 Журналістика 2016 р. (архів)

– Навчальний план 2016 р. (архів)


Коментарі зацікавлених у підготовці науково-педагогічних кадрів будуть враховані для вдосконалення освітньо-наукової програми.

3 коментарі до “Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Журналістика””

 1. Підготовка докторів філософії (PhD) в умовах реформування вищої освіти є дуже важливим завданням, від якого напряму залежить рівень інноваційного розвитку нашої держави. Нагальну потребу у висококваліфікованих фахівцях, здатних не тільки розуміти систему функціонування медіагалузі, а й майстерно володіти методами досліджень у цій галузі, мають зараз і українські медіа, і українські університети.
  В проекті освітньо-наукової програми «Журналістика» Інституту Журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка враховано думку стейкголдерів, рекомендації професійних асоціацій та роботодавців; взято до уваги чинні на сьогодні нормативні документи в галузі вищої освіти. Окрім ґрунтовного підходу та збалансованості структури програми, слід зазначити акцентованість її змісту на актуальних в світовому журналістикознавстві проблемах, таких як: академічна доброчесність, сучасні інформаційні системи та сервіси в глобальному просторі, форми та джерела фінансування наукових досліджень.
  Професійних компетентності фахівця третього рівня вищої освіти та програмні результати навчання, що орієнтовані на дескриптори Європейської рамки кваліфікацій, вказують на унікальні можливості, створені програмою для майбутніх докторів філософії. Зміст програми в цілому свідчить про перезавантаження бачення процесу підготовки фахівців третього рівня вищої освіти в галузі журналістики.
  Цьому всіляко сприяє і реалізація міжнародного проєкту DESTIN програм ЄС Еразмус Плюс «Журналістська освіта задля демократії в Україні: розвиваємо, стандарти, доброчесність та професіоналізм», націлений на реформування журналістської освіти в Україні, безперечним лідером якого серед українських ЗВО є Інститут Журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 2. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії «Журналістика» має на меті підготовку висококваліфікованих фахівців ступеня доктора філософії в галузі журналістика за спеціальністю журналістика, які успішно виконали та захистили власну дисертацію у спеціалізованій вченій раді, здатних до самостійної наукової, дослідницької, педагогічної та практичної діяльності у галузі соціальних комунікацій, а саме – журналістики, реклами, зв’язків з громадськістю, видавничої діяльності, викладацької роботи у вищих навчальних закладах.
  Реалізація окреслених у програмі завдань передбачає різні процедури теоретичного та прикладного характерів. Зокрема, врахована необхідність теоретичної підготовки докторів філософії через низку обов’язкових дисциплін (наприклад, «Філософія науки та інновацій», «Академічне письмо англійською мовою», «Теорія та історія соціальних комунікацій (наукові лекції і семінари за темами дисертаційних досліджень)», «Методологія та організація соціальнокомунікаційних наукових досліджень (англійською мовою)»). Можливість розвивати, удосконалювати, поглиблювати профільні специфічні знання закладено у дисциплінах вільного вибору, перелік яких є досить об’ємний і різнонаправлений.
  Освітньо-наукова програма «Журналістика» побудована з урахуванням рекомендацій та вимог для підготовки докторів філософії й покликана забезпечити професійну теоретичну підготовку, що дозволить підвищити освітній рівень за відповідною спеціальністю. Проходження асистентської практики дозволить закріпити отримані знання щодо викладацької майстерності.
  Наведена у програмі структура навчального процесу передбачає вчасне виконання індивідуальних планів докторів філософії, а також опанування усіма необхідними знаннями та навичками для спеціалістів такого рівня.
  Програма є цілісною, закладений потенціал дає можливість стверджувати про наявні інструменти, техніки, підходи для підготовки фахового спеціаліста у галузі соціальних комунікацій.

 3. Журналістика – важлива складова соціальних наук, яка динамічно розвивається, тож є потреба у підготовці висококваліфікованих дослідників медійної галузі, які б володіли системою професійних теоретичних і практичних підходів, дослідницьких навичок, ціннісних орієнтацій і були б здатні ефективно окреслювати наукові завдання та вирішувати проблеми у сфері медіа. Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії «Журналістика» включає всі необхідні складові, обов’язкові для такої мети. Вона ґрунтується на формуванні ціннісного світогляду науковця («Філософія науки та інновацій»), його креативного мислення, здатна забезпечити його інтелектуальні пошуки й надає комплексну ґрунтовну теоретико-методологічну основу підготовки фахівця у сфері медіастудій. Концепція освітньої програми продумана, цілісно структурована, закладені в її основу освітні компоненти цілком здатні сформувати кваліфікаційні та компетентнісні навички докторів філософії. Це є запорукою якісної підготовки науковців, дослідників, медіаекспертів, викладачів у вищих навчальних закладах. В освітньо-науковій програмі передбачено формування навичків володіння іноземною мовою для міжнародної наукової комунікації («Академічне письмо англійською мовою»), що забезпечить інтеграцію випускників у європейський та світовий науково-освітній простір. Програма дає широку можливість для самореалізації майбутнього науковця через широкий перелік дисциплін вибору аспіранта (ДВА). Вона передбачає підготовку власного наукового дослідження, формування викладацької майстерності випускника, який здатний передати наукові знання аудиторії. Вважаємо, що освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії “Журналістика” відповідає вимогам до розробки освітніх програм і декларує професійну підготовку випускників.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *