Докторантура 2021

Обсяг державного замовлення. (2 місця)

Вартість перебування в докторантурі на умовах контракту. (78 800 на рік)

Правила прийому до докторантури в 2021 році.

Термін перебування в докторантурі – 2 роки.

Вступники до докторантури подають особисто такі документи:

  • заяву на ім’я ректора університету;
  • особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком з визначенням фахових видань за спеціальністю передбачуваної дисертації);
  • засвідчену копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
  • засвідчену копію диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук). Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий іноземним вищим навчальним закладом, допускається до вступу нарівні з іншими вступниками. У разі позитивного рішення щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада факультету/інституту приймає рішення про визнання його диплома. У разі невизнання диплома – вчена рада факультету/інституту надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови;
  • засвідчену копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого дослідника, старшого наукового співробітника) (за наявності);
  • розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи на здобуття ступеня доктора наук;
  • письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену доктором наук, який є штатним науково-педагогічним або науковим працівником університету, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;
  • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
  • дві фотокартки (3х4).

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

 

Коментарі закриті.