Вимоги до матеріалів

Матеріали конференції (тези доповідей) до 5 сторінок приймаються до видання українською або англійською мовами. Шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см.

Структура:

  • прізвище та ініціали автора (напівжирний курсив, виключка праворуч);
  • відомості про автора: вчене звання, вчений ступінь, місце роботи (курсив, виключка праворуч);
  • назва тез доповіді (великі літери, жирний шрифт, виключка по центру);
  • текст (кегль – 14, виключка по ширині);
  • література (кегль – 12, виключка по ширині);
  • абзацний відступ 7 мм.

У матеріалах потрібно окреслити мету та завдання, описати джерела дослідження, викласти результати і висновки та сформулювати, в чому полягає цікавість для науки і практики отриманих даних.

Список літератури друкується наприкінці у порядку згадування, посилання на джерело наводиться в тексті у квадратних дужках, номери сторінок вказуються через кому [1, 11].

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть учасники конференції. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не відповідають вказаним вимогам або подані із порушенням встановленого терміну.

Назва файлу, який містить матеріали, набирається латиницею і обов’язково має містити прізвище автора і слово «тези», поєднані нижнім підкресленням, наприклад, Petrenko_tezy.docx.

Студенти та аспіранти мають докласти до власних матеріалів конференції відгук наукового керівника.

Коментарі закриті.