Конкурс на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 року № 560 «Про стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених» науково-дослідна частина нагадує Вам про проведення конкурсу на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених. Вік осіб, які висуваються на здобуття стипендій, не може перевищувати 33 років для осіб, які мають вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, та 38 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час їх висування для участі у конкурсі на здобуття стипендій.

Просимо подати пропозиції щодо кандидатур, які братимуть участь у конкурсі.

Необхідні документи:

Витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету/інституту про висунення кандидата на здобуття стипендії.

Лист-подання, в якому визначаються наукові досягнення претендента перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення.

Відомості про претендента, де зазначається:

 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • дата та місяць народження;
 • повна назва організації, де він працює (навчається);
 • посада (для аспірантів та докторантів – рік навчання);
 • науковий ступінь, вчене звання;
 • повна домашня, службова та електронна (e-mail) адреси,
 • контактні телефони.

Відомості про пріоритетні напрями наукових досліджень претендента:

 • пріоритетний напрям наукових досліджень претендента відповідно до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки»;
 • пріоритетний тематичний напрям ВНЗ згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 942, за яким проводить наукові дослідження претендент;
 • пріоритетний тематичний напрям вищого навчального закладу або наукової установи, визначений наказом Міністерства, за яким проводить наукові дослідження претендент;
 • науковий напрям наукових досліджень претендента.

Відомості про науковий доробок претендента за останні 5 років:

 • загальна кількість друкованих праць – , з них:
 • монографії: одноосібні – , колективні – ;
 • наукові статті в журналах з індексом цитування (імпакт – фактором) – ;
 • наукові статті у закордонних виданнях – ;
 • наукові статті у фахових журналах – ;
 • статті в збірниках матеріалів конференцій та тези доповідей – ;
 • вітчизняні патенти – ;
 • закордонні патенти та ліцензії – ;
 • підручники та посібники з грифом МОН – ;
 • підручники та посібники – ;
 • інша навчально-методична література – .

Участь у виконані НДДКР (за останні 5 років):

 • за державним замовленням – ;
 • за замовленням закордонних установ – ;
 • за госпдоговорами – .

Список наукових публікацій претендента за останні 5 років.

Копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 5 років (для монографії анотація обсягом до 2-х сторінок тексту).

Рекомендації не менше двох докторів наук, особисто обізнаних з науковими досягненнями і здібностями  молодого вченого.

Згода на обробку персональних даних претендентів для МОН та Комітету відповідно.

Всі матеріали, які подаються на конкурс, повинні бути підписані деканом факультету/директором інституту і засвідчені печаткою. Документи подаються у двох примірниках. Кожен примірник брошурується в окремій теці.

Документи в паперовому та електронному вигляді приймаються інформаційним сектором відділу науково-технічної інформації для підготовки та розгляду питання на засідання постійної комісії Вченої ради з організації наукової роботи по 23 січня 2019 року включно (червоний корпус, вул. Володимирська, 60, кім. 107 «б»; телефони для довідок та консультацій: 239-31-74, 37-45; e-mail: premii.ndch@gmail.com).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.