V Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору»

секція
МОВА. СУСПІЛЬСТВО. ЖУРНАЛІСТИКА

Mechanisms of online advertising used by the Lidl Polska brand
Justyna Majchrowska, Department of Linguistic Communication
Institute of Polish Studies and Journalism, College of Humanities University of Rzeszow

Лексична динаміка в мові українських масмедіа воєнної тематики
Навальна М.І., доктор філологічних наук, професор,
Національний університет біоресурсів та природокористування України

Лексеми говорити/ говоритися у газетних текстах
Ріпей М. В., канд. філол. наук, доц.,
Львівський національний університет імені Івана Франка

Ба́хмут чи Бахму́т? Топоніми з варіантним наголошуванням у медійному мовленні
Данильчук Д.В., кандидат філологічних наук, доцент,
доцент Навчально-наукового інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка

Правописні проблеми інформаційних текстів (на матеріалі новинної стрічки УНІАН)
Мариненко І.О., доцент, кандидат філологічних наук, Навчально-науковий інститут журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Мельниченко Т.Є., старший викладач Льотної академії НАУ

Естимаційні маркери заголовків (на матеріалі текстів сайту OtiumPortal)
Шумарова Н.П., професор, доктор філологічних наук
Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Михайленко В.М., доцент, кандидат філологічних наук
Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Семантико-словотвірні та орфографічні особливості новітніх мілітарних неологізмів української мови: прагматичний аспект
Борщевський С. В., к. філол. н., доц., доцент кафедри мови та стилістики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики

Stand With Ukraine 2022: Reflections
Olena Tkachuk-Miroshnychenko, PhD, Chair of Language and Stylistics,
Educational and Scientific Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Деколонізація культурного простору України: проблеми адаптації телевізійного контенту
В’ячеслав Швець, кандидат наук із соціальних комунікацій, асистент кафедри мови та стилістики
Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мовні новотвори у медіадискурсі як відображення російсько-української війни
Олександр Григорʼєв, старший викладач кафедри мови та стилістики
Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мова ворожнечі у соціальних мережах українського інформаційного простору воєнного часу
Станіслава Горецька, кандидат філологічних наук, асистент кафедри мови та стилістики
Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Активні дієприкметники як джерело помилок у медійному мовленні
Наталія Грицук, кандидат філологічних наук, асистент кафедри мови та стилістики
Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

секція
РОЗРОБКА МОДЕЛЕЙ ЗМІНИ СОЦІУМУ ПІД ВПЛИВОМ КОНТЕНТУ МЕДІА

Дієва журналістика як модель покращення соціуму: медіа стратегії і цілі сталого розвитку (ЦСР)
Ольга ГРЕСЬКО, к. філол. н., доцент кафедри телебачення і радіомовлення
Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Особливості сприйняття соціальної реклами, орієнтованої на підтримку збройних сил України
Порпуліт О. О., к. філол. наук, доц.
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова

Affective strategic narrative as a phenomenon of decentralized communication
Zakharchenko A., PhD in Social Communications, Associated Professor,
Doctoral Student at the Educational and Scientific Institute of Journalism,
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Research Director at the «Center for the Content Analysis» LLC,
head of the NGO «Communication Analysis Team – Ukraine» (CAT-UA)

Медіа сервіс – Toutiao як приклад інновацій в китайських ЗМІ
Жигеле На, аспірантка Навчально-наукового Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Медійна складова концепту «українського світу»
Юлія Нестеряк, доцент кафедри соціальних комунікацій
Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Інформаційно-комунікаційне середовище як об’єкт дослідження: траєкторії змін
Корнєєв В.М., доктор наук із соціальних комунікацій, доцент,
професор кафедри соціальних комунікацій Навчально-наукового інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

секція
ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Комунікаційні компетентності сучасного PR-фахівця
Касянчук В. О., кандидат наук із соціальних комунікацій
кафедра видавничої справи та редагування Навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Artificial intelligence in business communication: a challenge from ChatGPT
Shevchenko T. S., PhD in Social Communication

Оцінка ефективності застосування PR-інструментів в системі соціальних комунікацій інституцій вищої освіти (на прикладі КНУ ім. Т. Шевченка)
Сабадаш М. С., аспірантка Навчально-наукового інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

До питання організації практики здобувачів освіти Навчально-наукового інституту журналістики
Михайленко В. М., доцент, кандидат філологічних наук
Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Категорія правди в системі освітньої підготовки журналістів
Петренко С. І., доктор філософії з журналістики,
Факультет журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

секція
КОМПЛЕКСНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ І ВИКЛИКІВ
У СУЧАСНОМУ МЕДІАПРОСТОРІ

Changes in the Ukrainian Media Space: the Lack of Newspapers and the Presence of Telegram and TikTok
Bogdana Nosova, PhD, Associate Professor, Department of Social Communications,
Educational and Scientific Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv (Kyiv, Ukraine)
Chiara Moroni, PhD, Adjunct Professor, Department of Humanities, Communication and Tourism,
University of Tuscia (Viterbo, Italy)
Alessandro Boccolini, PhD, Associate Professor, Department of Humanities, Communication and Tourism,
University of Tuscia (Viterbo, Italy)
Elisa Spinelli, PhD, Research Fellow, Department of Humanities, Communication and Tourism,
University of Tuscia, Radio Unitus Editor-in-Chief (Viterbo, Italy)

Українські журналісти на війні: професійні виклики і нові умови роботи
Федорчук Л.П., канд .філол. н., доцент кафедри телебачення і радіомовлення,
Навчально-науковий інститут журналістики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Новини в медіапросторі України в умовах воєнного стану
Фіялка Світлана, кандидатка наук із соціальних комунікацій,
доцентка кафедри видавничої справи та редагування
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Стійкість суспільства до медіаманіпуляцій через комунікацію історичної науки в медіа
Гарматій О. В., доцент, к. філол. н., доцент кафедри журналістики
та засобів масової комунікації Національного університету «Львівська політехніка»

Трансформація та інтеграція періодичних друкованих медіа: проблеми і виклики в сучасному медіапросторі
Приступенко Тетяна Олегівна, кандидатка історичних наук,
професорка, завідувачка кафедри періодичної преси, Навчально-наукового інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Євдокименко Ірина Миколаївна, кандидатка наук із соціальних комунікацій,
асистентка кафедри історії журналістики Навчально-наукового інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Трансформації в медіа під час війни: виклики в сучасному медіапросторі
Грисюк В. П., доктор філософії з журналістики
Кафедра журналістики та нових медіа Київського університету імені Бориса Грінченка
Заіка В. В., студентка 4 курсу Факультету журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка

Телеграм стає телебаченням: нові концепти освітніх та навчальних аудіовізуальних проєктів
Віта ГОЯН, доктор наук із соціальних комунікацій,  завідувач кафедри кіно- і телемистецтва
НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
член Спілки журналістів України, м. Київ, Україна

Олесь ГОЯН, доктор філологічних наук, завідувач кафедри телебачення і радіомовлення
НН Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
член Спілки журналістів України м. Київ, Україна

Законодавчі новації в медіа-індустрії як відповідь на безпекові виклики та виконання вимог щодо членства України в ЕС
Джолос О.В., кандидат наук з соціальних комунікацій,
доцент кафедри телебачення і радіомовлення, Навчально-науковий інститут журналістики,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сатирична медіакритика: «ньюспалм воєнного часу»
Михайлюта Валентина Петрівна, к. філол. н., доцентка, доцентка кафедри історії журналістики
Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Мовнополітичні аспекти національної безпеки України в контексті ухвалення закону про національні меншини (спільноти)
Шумицька Г. В., доктор філол. наук, проф. кафедри соціології та соціальної роботи
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Путрашик В. І., ст. викл. кафедри журналістики
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Вітчизняна медіакритика в умовах воєнного стану
Загоруйко Н. А., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри журналістики
Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

секція
АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТЕНТУ НОВІТНІХ І ТРАДИЦІЙНИХ ЗМК,
А ТАКОЖ РЕКЛАМИ, ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ
ТА ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Transformation of the Ukrainian State International Broadcasting in English After One Year of the Full-Scale War (UATV English YouTube channel)
Pavlo Shtelmakh, Strategic Communications MA student,
Educational and Scientific Institute of Journalism, TSNUK
Academic Supervisor: Yevhen Tsymbalenko, PhD in Social Communications, Associated Professor,
Educational and Scientific Institute of Journalism, TSNUK

Розвінчування злодіянь більшовицького режиму в Україні на сторінках газети «Українське слово» (1941 р.)
Радчик Р. В., к. філол. н., доцент Навчально-наукового Інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Спецпроєкт «Слово правди – наша зброя»: як тижневик «МИГ» доносить інформацію до читачів у прифронтовому Запоріжжі
Кобинець А.В., к. філол. н., доц. Навчально-наукового інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Телемаратон “Єдині новини”: дещо про вади інформаційного мовлення
Нагорняк М. В., доцент, кандидат філологічних наук, доцент кафедри телебачення і радіомовлення
Навчально-наукового інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Місце культурно-мистецької журналістики в українських телевізійних ЗМІ
Литвиненко А. І., кандидатка наук із соціальних комунікацій,
викладачка кафедри кіно і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Мисечко А. О., кандидатка наук із соціальних комунікацій,
викладачка кафедри кіно і телемистецтва Навчально-наукового інституту журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Media projections of people with disabilities as a result of the war
Tatiana Dziuba, PHD in Social Communications, Prof. of Nizhyn Mykola Gogol State University

Bringing imagination to life: visual effects in contemporary cinema
P.Katerynych, Ph.D. in Journalism, Department of Cinema and Television Arts,
Educational and Scientific Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Порушення журналістських стандартів зарубіжними медіа під час висвітлення релігійної тематики в Україні
Наталія Желіховська, к. соц. ком., доц., зав. кафедрою історії журналістики
Артур Гмиря, студент 4 курсу ОП «Журналістика та соціальна комунікація»

Специфіка ромської тематики у новинах українських медіа під час повномасштабної війни
Сіріньок-Долгарьова К.Г., кандидат наук із соціальних комунікацій,
доцент кафедри журналістики Запорізького національного університету
Радченко Я. Д., студентка 1 курсу магістратури факультету журналістики
Запорізького національного університету

Гібридні стратегії російської пропаганди в період активних військових дій україно-російської війни: екосистема впливів
Марина Калініна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри реклами та звʼязків з громадськістю
Навчально-науковий інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Коментарі закриті.