Наука

Наука

 1. Аліфанов О.А., Десятник Г.О. Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні аспекти: тексти лекцій. – Київ, КНУ, 2017. – 126 с.
 2. Горевалов С.І., Десятник Г.О. «Вступ до спеціальності кіно-,телемистецтво»: навчальний посібник. – Київ, КНУ, 2014. – 132 с.
 3. Горевалов С.І., Зикун Н.І. Фотожурналістика в системі засобів масової комунікації : навчальний посібник. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – 314 с.
 4. Гоян В.В. Типові та жанрові особливості інформаційної телепрограми : посібник для студ. Ін-ту журналістики. – Київ: КНУ, 2001. – 53 с.
 5. Гоян В.В. (передмова та упорядкування): Моя Україна // Збірка. телевізійних сценаріїв : посібник для студентів Інституту журналістики. – Київ: ВПЦ «Київський університет», 2003. – 109 с.
 6. Гоян В.В. Журналістська творчість на телебаченні: монографія. – Київ: Київський університет, 2011. – 320 с.
 7. Десятник Г.О. Історичні етапи розвитку світового кіномистецтва : тексти лекцій [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. – Київ: Вид-во КНУ, 2015. – 215 с.
 8. Десятник Г.О. Майстерність екранної творчості : навчальний термінологічний словник [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. – Київ: Вид-во КНУ, 2015. – 236 с.
 9. Десятник Г.О. Українське кіномистецтво: тексти лекцій [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. – Київ: Вид-во КНУ, 2015. – 149 с.
 10. Десятник Г.О. Від задуму до екрана: тексти лекцій [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. – Київ: КНУ, 2015. – 226 с.
 11. Десятник Г.О. Основи екранної документалістики: тексти лекцій [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. – Київ: Вид-во КНУ, 2016. – 226 с.
 12. Десятник Г.О. Основи мистецьких телевізійних програм: тексти лекцій [наук. ред. проф. Горевалов С.І.]. – Київ: Інститут журналістики КНУ, 2017. – 205 с.
 13. Десятник Г.О. Полешко С.М. Професія – телевізійний ведучий: тексти лекцій та практичні вправи. –Київ: КНУ, 2012. – 173 с.
 14. Тримбач С.В. Олександр Довженко: Загибель богів; ідентифікація автора в національному часо-просторі. – Вінниця: Глобус-Прес, 2007. – 800 с.
 15. Тримбач С.В. Кіно, народжене Україною. Альбом антології українського кіно. – Київ :
 16. Самміт-Книга, 2016. – 384 с.
 17. Ширман Р.Н. Телевізійна режисура. Майстер-клас. – Київ: ЗАО «Телерадиокурьер», 2004. – 200 с.
 18. Ширман Р.Н. Алхимия режиссуры. Мастер-класс. – Київ: ЗАО «Телерадиокурьер», 2008. – 448 с.
 19. Ширман Р.Н. Умное телевидение. Мастер-класс. – Київ: ЗАО «Телерадиокурьер», 2011. – 360 с.
 20. Ширман Р.Н. Режисура документального кіно і телевізійного фільму: тексти лекцій з дисципліни «Кінотелережисура». – Київ: Вид-во КНУ, 2015. – 132 с.
 21. Кіно-, телемистецтво як навчальна дисципліна і методика її викладання // Збірка науково-методичних статей [наук. редактор проф. Горевалов С.І., редактор-упорядник доцент Десятник Г.О.]. – Київ: КНУ, 2016. – 185 с.
 22. Екранознавство. Вип. І // Збірка науково-методичних статей [наук. редактор проф. Горевалов С.І., редактор-упорядник Десятник Г.О.]. – Київ: КНУ, 2016. – 171 с.
 23. Екранознавство. Вип. 2 // Збірка науково-методичних статей [наук. редактор проф. Горевалов С.І., редактор-упорядник Десятник Г.О.]. – Київ: КНУ, 2017. – 131 с.
 1. Рогова  Т. А. Іміджеві характеристики ведучих інформаційно-розважальних телепрограм України [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.01 “Теорія та історія соц. комунікацій” / Рогова Тетяна Арнольдівна ; МОН України, КНУ імені Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – К., 2015.
 2. Мисечко А.О. Інформаційна телепрограма в Україні: традиції і трансформації [Автореферат] : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Мисечко Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016 .
Назва виданняЗасновник (співзасновники)Галузь науки

Актуальні питання масової комунікації

Current issues of mass comunication

Київський національний університет імені Тараса Шевченкасоціальні комунікації
Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развитияНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

історичні

соціальні комунікації

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія

Библиотековедение. Документоведение. Информология

Library Science. Record studies. Informology

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв соціальні комунікації
Бібліотечний вісник

Національна академія наук України,

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України

історичні

соціальні комунікації

Вісник Дніпропетровського університету.

Серія Соціальні комунікації

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончарасоціальні комунікації

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Серія: Журналістика

Київський національний університет імені Тараса Шевченкасоціальні комунікації
Вісник Книжкової палатиДержавна наукова установа “Книжкова палата України імені Івана Федорова”, Харківська державна академія культурисоціальні комунікації
Вісник Львівського університету. Серія: журналістикаЛьвівський національний університет імені Івана Франка соціальні комунікації

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

серія “Соціальні комунікації”

Харківський національний університет імені В. Н. Каразінасоціальні комунікації
Вісник Харківської державної академії культуриХарківська державна академія культури соціальні комунікації
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації Класичний приватний університетсоціальні комунікації
ЖурналістикаКиївський національний університет імені Тараса Шевченкасоціальні комунікації

Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства

Сборник трудов Научно-исследовательского института прессоведения

Proceedings of Research and Scientific Institute for Periodicals

Національна академія наук України, Львівська національна наукова бібліотека України імені В.Стефаникасоціальні комунікації
Інформаційне суспільствоКиївський національний університет імені Тараса Шевченкасоціальні комунікації
Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.ВернадськогоНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

історичні

соціальні комунікації

ОбразКиївський національний університет імені Тараса Шевченкасоціальні комунікації
Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондівНаціональна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

історичні

соціальні комунікації

Стиль і текстКиївський національний університет імені Тараса Шевченкасоціальні комунікації
Теле- та радіожурналістикаЛьвівський національний університет імені Івана Франкасоціальні комунікації

Українська біографістика.

Biographistica ukrainica

Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського НАН України

історичні

соціальні комунікації

Українське журналістикознавствоКиївський національний університет імені Тараса Шевченкасоціальні комунікації
Діалог: Медіа-студіїОдеський національний університет імені І.І.Мечникова

філологічні

соціальні комунікації

Наукові запискиУкраїнська академія друкарства МОН Українисоціальні комунікації
Освіта регіонуВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”

політичні, соціальні комунікації

психологічні

Поліграфія і видавнича справа Українська академія друкарства МОН Українисоціальні комунікації

Психолінгвістика

Психолингвистика

Psycholinguistics

ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди” МОН Українисоціальні комунікації