Сторожук Анна Петрівна (Anna Storozhuk)

Координатор інформаційних проектів​,
кандидат філософських наук

 

 

 

 

 

 

Народилася 2 березня 1989 року на Житомирщині.

Освіта:
2006-2012 рр. – філософський факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2012-2015 рр. навчалася в аспірантурі в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (стаціонар).
29 червня 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Філософсько-методологічні виміри смислу в постнекласичних дослідженнях».
Кандидат філософських наук. Автор 12 публікацій, у тому числі 4 статті у наукових фахових виданнях України, 1 стаття в іноземному фаховому виданні та 7 тез доповідей на науково-практичних конференціях.

Основні наукові праці та публікації:

Статті у наукових фахових виданнях України:

1. Сторожук А.П. Філософсько-методологічні засади сучасного розуміння поняття смисл / А.П. Сторожук // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. Випуск 74 (№7). – К.: ВІР УАН, 2013. – С. 198-201.
2. Сторожук А.П. Смисл в контексті проблеми розуміння: постнекласичний погляд / А.П. Сторожук // Актуальні проблеми філософії та соціології: науково-практичний журнал. Випуск 3. – Одеса: Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 149-154.

Статті у наукових фахових виданнях України,
які входять до міжнародних наукометричних баз даних:

1. Сторожук А.П. Коммуникативный подход в современной методологии исследования смысла / А.П. Сторожук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць. Випуск 60. – Запоріжжя: ЗДІА, 2015. – С. 172-183.
2. Сторожук А.П. Смисл слова як його конотація / А.П. Сторожук // Гуманітарні студії: Збірник наук. праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Вип. 25. – К: «Київський університет», 2015. – С. 185-192.

Статті в іноземних виданнях:

1. Сторожук А.П. Философско-методологический анализ взаимосвязи смысла, символа и знака / А.П. Сторожук // Научные труды Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки : сборник научных статей. Выпуск 13. – Минск: РИВШ, 2014. – С. 322-328.

Матеріали наукових конференцій:

1. Сторожук А.П. Розрізнення понять «смисл», «значення», «сенс», «зміст» у сучасних філософських дослідженнях / А.П. Сторожук // Дні науки філософського факультету-2013. Міжнародна наукова конференція (16-17 квітня 2013 року). Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2013. – Ч.ІІІ. – С. 220-221.
2. Сторожук А.П. Розуміння смислу в сучасній філософії науки / А.П. Сторожук // Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – С. 18-19.
3. Сторожук А.П. Субъективная информация как смысл сообщения / А.П. Сторожук // Социально-гуманитарные знания. Материалы X Респ. науч. конф. молодых ученых и аспирантов (Минск, 29 ноября 2013 г.). – Минск: РИВШ, 2013. – С. 12-15.
4. Сторожук А.П. Символ та смисл в філософських дослідженнях / А.П. Сторожук // Дні науки філософського факультету-2014. Міжнародна наукова конференція (15-16 квітня 2014 року). Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. – Ч.IV. – С. 69-71.
5. Сторожук А.П. Смисл та «со-буття» за Дельозом / А.П. Сторожук // Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей ІІ Всеукраїнської наукової конференції (17-18 жовтня 2014 року). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 14-15.
6. Сторожук А.П. Смисл в багатовимірному мисленні / А.П. Сторожук // Дні науки філософського факультету-2015. Міжнародна наукова конференція (21-22 квітня 2015 року). Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2015. – Ч.VI. – С. 56-28.
1. Сторожук А.П. Наративна ідентичність смислу / А.П. Сторожук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». Проблеми культурної ідентичності в ситуації сучасного діалогу культур. Матеріали VIII міжнародної наукової конференції (24-25 квітня 2015 року). – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – С. 341-342.

Кандидатська дисертація:

Сторожук А.П. Філософсько-методологічні виміри смислу в постнекласичних дослідженнях. – На правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.09 – філософія науки. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015.
Сторожук А.П. Философско-методологические измерения смысла в постнеклассических исследованиях. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по специальности 09.00.09. – философия науки. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 2015.
Storozhuk A.P. Philosophical and methodological dimensions of sense in postnonclassic research. – Manuscript.
Thesis for the degree of Candidate of Sciences in Philosophy, Specialty 09.00.09 – Philosophy of Science. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MOES of Ukraine, Kyiv, 2015.