Херсонський державний університет

Факультет журналістики існує з 1992 року, кафедра журналістики – з 2005 року. Посилання: Контакти:
 • деканат: (0552) 32-67-56;
 • кафедра журналістики: (0552) 49-00-86;
 • KTverdova@ksu.ks.ua;
 • 73000 м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 27.
Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки “журналістика”:
 • бакалаврів – 50 студентів (денна форма), 25 студентів (заочна);
 • спеціалістів – обсяг 25 студентів (денна), 25 студентів (заочна).
Науковий потенціал:
 • доктори – 1 (штатний), 2 (зовнішні сумісники);
 • кандидати наук – 4;
 • аспіранти – 3.
Наукові конференції:
 1. Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні орієнтири філологічної науки» (розділ «Контекстні вияви лексичних та граматичних одиниць у ЗМІ»).
 2. Щорічний збірник наукових праць «Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» (розділ «Контекстні вияви лексичних та граматичних одиниць у ЗМІ»), (затверджене постановою Президії ВАК України від 10.03.2010, № 1-05/2).
Захищені кандидатські:
 1. Коваль Т.Л. «Засоби експресивізації українського газетного дискурсу початку ХХІ століття» (науковий керівник – д.ф.н., професор В. П. Олексенко).
 2. Гаврилова Я. Л. «Мовностилістичні засоби впливу на аудиторію (на матеріалах преси Півдня України» (науковий керівник – д. ф. н., професор Іванов В. Ф.).
Затверджені видання: 1. Олексенко В. П., Рембецька О. В. Історія української журналістики: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Журналістика».- Херсон: Видавництво ХДУ, 2007.- 112 с.; 2. Орлова Н. В. Техніка мовлення усного: Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Журналістика».- Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- 64 с.; 3. Паспорт кафедри журналістики. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. В. П.Олексенка.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2010.- 320 с. 4. Рембецька О. В., Юріна Ю. М. Методичні рекомендації до проведення пропедевтичної, навчальної та виробничої практик для студентів спеціальності «Журналістика».- Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- 44 с. 5. Рембецька О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з історії української та зарубіжної журналістики для студентів спеціальності «Журналістика».- Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- 36 с. 6. Орлова Н. В. Навчально-методичні рекомендації «Практична стилістика» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання спеціальності «Журналістика» інституту філологїі та журналістики.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2008.- 36 с. 7. Рембецька О. В. Навчально-методичні матеріали для проведення тестового контролю знань студентів з дисципліни «Практикум з української мови» для студентів І – ІІ курсів денної форми навчання спеціальності «Журналістика» інституту філології та журналістики. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 72 с. 8. Загороднюк В. С. Навчально-методичні матеріали для проведення тестового контролю знань студентів з дисциплін «Теорія літератури», «Історія книги та друкарства» для студентів І – V курсів денної, заочної та екстернатної форм навчання інституту філології та журналістики. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 24 с. 9. Олексенко В. П., Юріна Ю. М. Навчально-методичні матеріали для проведення тестового контролю знань студентів з дисциплін «Практична стилістика», «Українська мова за профілем спрямування» для студентів ІІ курсів денної форми навчання спеціальності «Журналістика» інституту філології та журналістики. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – 32 с. 10. Олексенко В. П., Рембецька О. В. Методичні рекомендації до написання випускних (кваліфікаційних) робіт зі спеціальності 6.030200 «Журналістика» напряму підготовки 0302 Журналістика (галузь знань 0303 Журналістика та інформація напряму підготовки 6ю030301 Журналістика) освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».- Херсон: Видавництво ХДУ, 2009.- 20 с. 11. Олексенко В. П., Рембецька О. В. Методичні рекомендації до проведення державної атестації студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» зі спеціальності 6.030200 «Журналістика» напряму підготовки 0302 Журналістика (галузь знань 0303 Журналістика та інформація напряму підготовки 6.030301 Журналістика).- Херсон: Видавництво ХДУ, 2009.- 16 с. 12. Олексенко В. П., Рембецька О. В. Програма фахових вступних випробувань (творчий конкурс) для абітурієнтів. Галузь знань 0303 Журналістика та інформація, напрям підготовки 6.030301 Журналістика. – Херсон, 2009. – 6 с. 13. Олексенко В. П. та ін. Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Підручник.- Харків: Видавнича група «Основа», 2009.- 335 с. 14. Олексенко В. П. та ін. Соціолінгвістика: навчально-методичний посібник.- Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – 84 с.