Сумський державний університет

Посилання: Контактна інформація кафедри:
 • +38 0542 33 02 25;
 • E-mail: info@fufp.sumdu.edu.ua
 • 40007, Суми, вулиця Римського-Корсакова, 2
Кафедра журналістики та філології в Сумському державному університеті створена в червні 2004 року. Ліцензований обсяг студентів за напрямом підготовки “журналістика”:
 •  бакалаврів – 125
 • спеціалістів – магістрів – 15
Науковий потенціал:
 • докторів наук – 3;
 • кандидатів наук – 9;
 • аспірантів – 7
Щорічні конференції: Науково-практична конференція «Журналістська освіта на Сумщині: набутки й проблеми» Захищені кандидатські:
 1. Сушкова О. М. Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості;
 2. Кулішенко Л. А. Проблема національного виховання в педагогічній пресі сучасності (за період із 1991 до 2004 рр.);
 3. Жиленко І. Р. М. П. Арцыбашев и его роман «Санин». Проблематика и поетика;
 4. Гаврилюк І. Л. Образні мікросистеми в журналістському тексті: специфіка функціонування;
 5. Садівничий В. О. Публіцистично-художня діяльність Миколи Данька в контексті національного інформаційного простору 60–80-х років ХХ століття;
 6. Серебрянська І. М. Концептосфера «Нежива природа» в мові української прози другої половини ХХ ст.;
 7. Яненко Я. В. Репрезентація цінностей в рекламі в сучасному українському суспільстві;
 8. Павленко А. В. Футбольний імідж України:особливості формування та виявлення в сучасних вітчизняних ЗМІ
Захищені докторські:
 1. Ткаченко О. Г. Розвиток жанру елегії в українській літературі XVI–ХІХ століть;
 2. Кузнєцова Т. В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід;
 3. Переломова О. С. Інтертекстуальність в українському художньому дискурсі: структурно-семантичний і стилістичний аспекти
Затверджені видання (підручники, навчальні посібники):
 1. Сушкова О. М. Періодичні видання для жінок в Україні: динаміка розвитку та концептуальні особливості : навч. посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 144 с. + Гриф МОН
 2. Жиленко, І. Р. Історія зарубіжної журналістики (від античності до II пол. XVIII ст.) [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Жиленко. – Суми : СумДУ, 2010. – 285 с. + Гриф МОН