Науково-методична комісія з журналістики

Exemple de programació per competències a primària

Par exemple, les competències Matemàtiques s`agrupen en quatre dimensions: résolu ció de problemes, raonament i prova, connexions, i Comunicació i representació. El Departament d`Ensenyament ha elaborat uns matériaux per ajudar als équipe docents a conèixer El Nou biographie de l`Educació PRIMÀRIA i per acompanyar-Los en el seu desplegament en El dia a dia de les Escoles i en la pràctica a l`Aula. Aquêtes documents es revisen i s`actualitzen periòdicament. Es fonamenta en la LLEI d`Educació de Catalunya, en les directrius Europees, en les línies de Treball del Departament d`Ensenyament i en Els Últims avenços científics sobre l`Aprenentatge. DECRET. Així mateix, la qualificació s`enriqueix i concreta cadascuna de les dimensions que conformen les competències, donant una Informació lækre del procés de cada alumne. El Nou biographie d`Educació PRIMÀRIA aprovat PEL decret 119/2015 de 23 de juny de 2015 d`ORDENACIÓ dels ensenyaments de l`Educació PRIMÀRIA és par Primera vegada un biographie competentielle. Cliqueu Damunt la Imatge del dossier per accedir al document. Aquêtes matériaux incorporen Informacions i Recursos en Avisar al mateix decret, a la Metodologia, a l`avaluació, a la Programació i també un Apartat de tout preguntes més freqüents. Específicament PEL que FA a la Programació s`oferd`aquêtes documents que són accessibles a Travian de Google Documents. Avaluar par aprendreMòdul 4: Programació.

Per editar-Los es Pod descarregar al Google Drive propi (fitxer-Fes una còpia) o descarregar-Los al nostre coordinatrice en diferents formats PDF, docx o ODT (fitxer-Baixa com a). Val la pena fer una ullada a Tots aquêtes matériaux ja que ens Pod servir de Gran Ajuda. Avaluació. La presentació del biographie contiene una oportunitat per a la reflexió pedagògica dels équipe docents. Un biographie que afavoreix l`assoliment de les competènciesmòdul 2: METODOLOGIA. En Aquest Nou biographie es mantenen les vuit competències bàsiques que s`Han d`assolir en finalitzar l`ETAPA obligatòria i com a novetat, entre d`altres, Els objectius a assolir en acabar l`ETAPA són les competències bàsiques i a més s`estableixen les competències bàsiques pròpies de cada àmbit agrupades en dimensions..

Post Navigation