Науково-методична комісія з журналістики

Міжнародна науково-практична конференція «Комунікаційні технології в міжнародних соціальних практиках»

When:
07.11.2017 all-day
2017-11-07T00:00:00+02:00
2017-11-08T00:00:00+02:00

                                                    ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

ВНЗ «Інститут реклами» (м. Київ, Україна)

http://ir.edu.ua/; вул. Фрометівська, 2, корп. 2, Київ, 03039 телефон : (044) 496-97-60; e-mail : fb.mail.ir@gmail.com

та

Politechnika Śląska (Zabrze, Polska)

https://www.polsl.pl; Zabrze, ul. Roosevelta 26, pok.219, tel. 32 2777323; Katedra Stosowanych Nauk Społecznych;  e-mail :roz@polsl.pl

Дослідники з Австрії, Білорусі, Данії, Казахстану, Німеччини, Польщі, Сербії, США, України візьмуть участь у роботі таких секцій: 1)   історія становлення комунікаційних технологій у міжнародних соціальних практиках; 2)   методологія дослідження комунікаційних технологій у міжнародних соціальних практиках; 3)   праксеологія комунікаційних технологій у міжнародних соціальних практиках. Конференція відбудеться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, корп. 1, конференц-зал. Статті приймаються українською, англійською, французькою, німецькою, польською, датською, сербською, білоруською, китайською та казахською мовами. Обсяг статті – від 12 до 25 тис. знаків із пробілами (або від 10 до 20 с. шрифтом Times New Roman, кеглем 14, з інтервалом – 1,5; поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм). Заявка оформляється окремим файлом. За результатами конференції публікується збірник наукових статей (план виходу з друку – березень 2018 року). Збірник розсилається в 26 бібліотек України і в бібліотеки Австрії, Білорусі, Великобританії, Німеччини, Данії, Казахстану, Китаю, Польщі, Сербії, Франції. Заявку на участь у конференції, статтю й копію квитанції про оплату друку слід надсилати на електронну адресу – akholod@ukr.net до 15 вересня 2017 року  (форма заявки додається).

ФОРМА ЗАЯВКИ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові.
 2. Місце роботи, посада.
 3. Науковий ступінь, наукове звання.
 4. Тема доповіді.
 5. Назва секції.
 6. Буду виступати (підкресліть потрібне): так, ні.
 7. Контакти (телефон, електронна адреса).
Стаття вважається прийнятою до друку після повідомлення «Вашу статтю прийнято до друку, просимо здійснити оплату».   Вартість друку однієї сторінки – 30 грн.  

Оплата здійснюється за такими реквізитами:

Одержувач – ВНЗ Інститут реклами,  ЄДРПОУ 32 59 45 70,

БанкПАТ “ТАСкомбанк”, МФО 33 95 00, р/р 26 00 00 96 13 60 01

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників. За додатковою інформацією звертатися: доцент ХОЛОД Ганна Ярославівна (моб. +38(068)124 02 99); e-mail: akholod@ukr.net  

Оргкомітет конференції

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСІВ У СТАТТІ

 

УДК 655.254.22  

Партико Зіновій Васильович

доктор філологічних наук, професор

 

КІЛЬКІСНИЙ ТА ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ПОМИЛОК У РУКОПИСАХ, ПОДАНИХ АВТОРАМИ В ЗМІ

Анотація

Проаналізовано понад 11 тис. помилок, які допустили автори в 55 авторських оригіналах (понятійних [наукових і навчальних], художніх і публіцистичних) і які виправили редактори. Метою дослідження було групування помилок, виявлених редакторами в авторських оригіналах, за відомими видами, виявлення частот цих видів помилок, їх ранжирування, а також визначення величини відхилень кількості цих помилок у різних порціях текстів від середніх значень. Було застосовано такі прийоми та методи дослідження: аналіз (якісний і кількісний), класифікація, підрахунок (середніх величин та відхилень), порівняння (кількості помилок в оригіналах різних стилів). Одержані результати можуть бути використані: для удосконалення навчальних планів для спеціальності «Видавнича справа та редагування»; під час конструювання систем редагування; для подальшого дослідження статистики помилок в авторських оригіналах; у практичній діяльності редактора. Ключові слова: авторські оригінали, помилки, статистика.  

Партыко Зиновий Васильевич

доктор филологических наук, профессор

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОШИБОК В РУКОПИСЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АВТОРАМИ В СМИ

Аннотация

Проанализированы исправленные редакторами более 11 тыс. ошибок, которые допустили авторы в 54 авторских оригиналах (понятийных [научных и учебных], художественных и публицистических). Целью исследования было выявление типичных (наиболее  частотных) ошибок в авторских оригиналах, их группировка по известным видам, ранжирование, а также определение величины отклонений от средних значений в различных порциях текстов. Были применены такие приемы и методы исследования: качественный анализ ошибок, классификация ошибок, количественный анализ ошибок (подсчет ошибок по видам, определение средних величин и их отклонений), сравнение (количества ошибок в оригиналах разных стилей). Полученные результаты могут быть использованы: для совершенствования учебных планов для специальности «Издательское дело и редактирование»; при конструировании систем редактирования; для дальнейшего исследования статистики ошибок в авторских оригиналах; в практической деятельности редактора. Ключевые слова: авторские оригиналы, ошибки, статистика  

Zinoviy V. Partyko

doctor of philological sciences, professor

 

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ANALYSIS OF ERRORS

IN MANUSCRIPTS SUBMITTED BY THE AUTHORS IN THE MEDIA

Annotation

More than 11 thousand errors in 54 author’s original texts (conceptual [scientific and educational], artistic and journalistic) made by authors and corrected by editors were analyzed. The main objective of the study was identification of typical (most frequent) errors in author’s original texts, their grouping by known species, ranking and determination of deviations of average values of these errors in various portions of texts. The following methodology were used: qualitative analysis of errors, classification of errors, quantitative analysis of errors (counting of errors by their types, determining of averages and their deviations), comparison (of quantity of errors in author’s original texts of different styles). In the texts of this three styles the most frequent were linguistic errors (95%), in second place — editorial errors (2.38%), the third — information errors (0.88%). The remaining types of errors was below one percent or absent in the manuscripts completely. The same types of errors’ rank observed in three mentioned styles. Among linguistic errors prevail lexical, punctuation and stylistic errors. The number of such errors and their ranks depending of the style. Thus, the number of punctuation errors ranged from 81.80 to 21.59%, lexical — from 44.55 to 6.31%, stylistic — from 20.24 to 4.66%. The results may be used: to improve the curriculum for the specialty “Publishing and Editing”; in design of editing systems; in further study of errors statistics in author’s original texts; in editor practice. Key words: author’s original texts, errors, statistics  
 1. 1.     Вступ
Текст
 1. 2.     Методи дослідження
Текст
 1. 3.     Результати дослідження
Текст
 1. 4.     Висновки
Текст
 1. 5.     Подяки
Текст  

Список літератури

 

 1. Партыко З. В. Статистика ошибок при корректуре и редактировании текстов / З. В. Партыко // Издательское дело: обзорная информация. — 1989. — №. 3. — 56 С.
 2. Pollock J. J., Zamorra A. Collection and characterization of spelling errors in scientific and scholarly text / Journal of the American Society for Information Science. — 1983. — V. 34, № 1. —  P. 51-58.
 3. Брейтбург С. М. Фактические ошибки в художественной литературе и роль редактора в их устранении / С. М. Брейтбург // Книга: Исслед. и материалы. — Москва : Книга, 1976. —Сб. 14. — С. 27–50.
 4. Яворський А. Ю. Мовні помилки в журналістських текстах (на матеріалі одного номера газети “День”) [Електронний ресурс] // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2011. — № 1. — С. 143-146. — Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/ 123456789­/85/1/­Yavorski.pdf (25.01.15). — Назва з екрану.
 

References

 
 1. Partyko, Z.V. (1989), “Statistics of Errors in Proofreading and Editing of texts”, Yzdatelskoe delo: obzornaya ynformacyya [Publishing: an overview], v. 3, 56 p.
 2. Pollock, J.J., Zamorra, A. (1983), “Collection and characterization of spelling errors in scientific and scholarly text”, Journal of the American Society for Information Science, vol. 34, no 1, pp. 51-58.
 3. Breitburh, S.M. (1976), “Factual Errors in the Literature and the role of the Editor in their elimination”, Knigha: issledovanija i materialy [Book: research and materials], v. 14, pp. 27-50.
 4. Yavorskyi, A.Yu. (2011), “Language Errors in journalistic Texts (on the basis of one issue of the Newspaper “Day”)”, available at: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789­/85/1/­Yavorski.pdf, (accessed 25 January 2015).