Науково-методична комісія з журналістики

Міжнародна наукова конференція «Модель сучасної журналістської освіти в Україні: інноваційні практики, міжнародний досвід, перспективи розвитку»

When:
26.10.2017 – 27.10.2017 all-day
2017-10-26T00:00:00+03:00
2017-10-28T00:00:00+03:00

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національна спілка журналістів України;

 Український Вільний Університет (Німеччина);

Бамберзький університет (Німеччина);

Вроцлавський університет (Польща)

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛІСТИКИ

Вельмишановні колеги!

Факультет журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує Вас узяти участь у Міжнародній науковій конференції  «Модель сучасної журналістської освіти в Україні: інноваційні практики, міжнародний досвід, перспективи розвитку», яка відбудеться 26−27 жовтня 2017 року. Пропонуємо таку тематику конференції: Теорія і практика журналістики: діалектика взаємодії; Історія журналістської освіти в Україні і світі; Актуальні проблеми професійної освіти теле- та радіожурналістів; Сучасний зарубіжний досвід підготовки журналістів; Журналістська практика: форми організації та проведення; Методика викладання журналістикознавчих дисциплін; Трансформація журналістської освіти в епоху нових медій; Мовний компонент медіаосвіти. Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу в секціях, презентацію видань та круглий стіл. Для участі у конференції потрібно до 15 вересня 2017 року надіслати анкету учасника (взірець додаємо) та статтю з назвою файла (прізвище автора англійською мовою (Yatsenko.rtf) доцентові кафедри теорії і практики журналістики, кандидатові наук із соціальних комунікацій Мирославі Степанівні Рудик за адресою: konf_lviv.jorn@ukr.net Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому виданні «Вісник Львівського університету. Серія журналістика» (випуск 42). Обсяг статті 8−12 сторінок. Після підтвердження того, що статтю прийнято до друку, кошти просимо надсилати Лавриш Юліані Степанівні, кандидатові наук із соціальних комунікацій, асистентові кафедри нових медій на такий рахунок «Приватбанку»:  4149497837688185. Відскановану квитанцію просимо також надіслати Лавриш Ю. С. на електронну адресу: yulianaloverysh@gmail.com Вартість сторінки становить 30 грн., для докторів наук − безкоштовно.  Також безкоштовно опублікуємо статті англійською мовою. Організаційний внесок (роздрук програми, канцелярські витрати) становить 100 грн. Проїзд, проживання учасників за власні кошти. Відповідальні за проведення конференції: Присяжний Михайло Павлович, доцент, декан факультету журналістики; Яценко Андрій Миколайович, доцент, заступник декана факультету журналістики (службовий телефон: 0322394167). Контактна особа: Войтович Наталія Олегівна, асистент кафедри теорії і практики журналістики (+380679079702).  

Вимоги до оформлення статей: 

  • · Зміст статті: загальна проблема та її науково-практична цінність, аналіз досліджень і публікацій, виклад матеріалу, обґрунтування отриманих результатів і висновки.
  • Текстовий редактор: MS Word (формат файла rtf).
  • Сторінка: формат А4 (210х297 мм); поля – ліве 3 см, праве 1,5 см, верхнє 2 см, нижнє 2 см.
  • Текст: шрифт Times New Roman, розмір 14, інтервал 1,5.
  • Посилання на літературу в тексті подавати за зразком: [7, с. 19].
  • · Рядки: 1-й рядок – посередині назва статті великими літерами (розмір шрифту 14, півжирний); через рядок – посередині ім’я та прізвище автора (розмір шрифту 12, півжирний); через рядок – посередині повна назва навчального закладу, організації, адреса, Е-пошта (розмір шрифту 12, курсив); через рядок – по ширині анотація українською мовою до 20 слів (розмір шрифту 12); 5-й – через рядок по ширині ключові слова українською мовою до 10-ти слів (розмір шрифту 12); через рядок – основний зміст статті; в кінці статті перелік цитованої літератури в алфавітній послідовності, оформлений за бібліографічними правилами; через два рядки англійською мовою з 1-го до 4-го рядків аналогічно як в  українському варіанті, а далі розширена анотація англійською мовою  1700−1800 знаків та ключові слова.
  • · Рисунок (діаграма): у форматі TIF, JPG або BMP з роздільною здатністю від 300 dpi, додатково подати окремим файлом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати в один об’єкт; розмір шрифту – 10.
  • · Просимо не використовувати переноси та автоматичну нумерацію знесень.
Просимо подавати статті англійською мовою (публікація безкоштовна)! Учасникам конференції, що не мають вченого ступеня, необхідно подати рецензію наукового керівника, засвідчену підписом і печаткою факультету. Статей, оформлених  з порушенням вимог, оргкомітет не розглядатиме!

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 Ім’я, прізвище, по батькові – Науковий ступінь, учене звання – Організація  – Посада  – Службова адреса – Домашня адреса – Е-пошта – Тел./моб. тел. – Участь у презентації наукових видань: (вказати бібліографічний опис видання)    

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

 

РОСІЯ VS УКРАЇНА:

КОНТОТАЦІЇ ІВАНА ФРАНКА В СУЧАСНИХ КОНТЕКСТАХ

 

Галина Яценко, Андрій Яценко

 

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Генерала Чупринки, 49, 79044, Львів, Україна,

e-mail: andrij-jacenko@ i.ua

 

У цій статті закцентовано увагу на актуальності Франкових постулатів щодо сучасної проблеми українсько-російських відносин крізь призму електронних мас-медіа. Ключові слова: Іван Франко, публіцистика, російська ментальність, інтернет-ресурси.

Основний текст статті

Список використаної літератури

1. Франко І. Я. Блєднов / Іван Якович Франко // Мозаїка : Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. / [упоряд.: З. Франко, М. Василевський]. – Львів : Каменяр, 2002. – С. 283–313. 2. Франко І. Я. Дещо про себе самого : Вибр. тв. : [у 3 т.] / Іван Якович Франко. – Дрогобич : Коло, 2004. – Т. 3. – С. 27–33. 3. Франко І. Я. Подуви весни в Росії : Вибр. твори : [у 3 т.] / Іван Якович Франко. – Дрогобич : Коло, 2004. – Т. 3. – С. 541–568. 4. Франко І. Я. Сухий пень / Іван Якович Франко // Мозаїка : Із творів, що не ввійшли до Зібр. тв. у 50 т. / [упоряд.: З. Франко, М. Василевський]. – Львів : Каменяр, 2002. – С. 278–293. 5. Франко І. Я. Університети в Росії / Іван Якович Франко // Будівничий української державності : [хрестоматія політол. ст. Івана Франка / упоряд. Д. Павличко]. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – С. 100–122. 6. Чигринов В. Політична ментальність українського суспільства: Історія і модерн / Василь Чигринов, Ігор Поліщук. – Х. : ХІБМ, 2001. – 202 с. 7. Доступно з : http://blogs.pravda.com.ua. – 14.06.14. 8. Доступно з : http://ukr.obozrevatel.com. – 18.06.14. 9. Доступно з : http://tsn.ua/svit . – 31.10.2014.

RUSSIA VS UKRAINE:

IVAN FRANKO CONNOTATIONS IN MODERN CONTEXTS

GalynaY atsenko, Andrij Yatsenko

 

Ivan Franko National University of Lviv

Chuprynky Str. 49, 79044, Lviv, Ukraine

e-mail: andrij-jacenko@ i.ua

This article emphasizes the relevance of Ivan Franko postulates regarding current problems of Ukrainian-Russian relations in the light of electronic media. For the first time the Russian national psychological type has been singled out and analyzed in the light of Ivan Franko journalism. In the research the authors considered in complex the components of Russian national mentality, such as national character (civilization, mental, spiritual “Asia-likeness”), national consciousness (imperialism, bureaucracy, despotism), ethnic subconscious (messianism, spiritual expansion, necessity to assimilate other nations). Mainly, the attention is paid to freedom of speech issue, which was important for Russia in late XIX-early XX centuries and which Ivan Franko used to highlight. Similar information vacuum problem currently observed in Russia and directly resulting from the governmental policy was illustrated with current examples of modern electronic resources. The senseless war in the East of Ukraine comprises the particular result of these imperial attempts of Russian politicians and Russian media advocacy.   Key words: Ivan Franko, journalism, Russian mentality, Internet resources. Нагадуємо, що анотація англійською мовою повинна бути обсягом 1700−1800 знаків (до однієї сторінки).